methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

FORTOLKNING - 9. april 2017
Den førstefødte

Jesus

I Kolosserbrevet finnes det en hymne til Kristus, Kol 1:15-20.
Denne hymnens første ord er blitt oversatt på mange ulike måter. Ordene lyder på gresk slik:

ος εστιν εικων του θεου του αορατου, πρωτοτοκος πασης κτισεως

Forsøker vi å oversette direkte, blir det:

Han som er den usynlige Guds bilde, alt det skaptes førstefødte

Det er særlig de siste ordene som har resultert i mange ulike oversettelser; for hva menes med πρωτοτοκος πασης κτισεως/prototokos pases ktiseos «alt det skaptes førstefødte»?
Uttrykket består av to ledd: Det første leddet πρωτοτοκος/prototokos «førstefødt» står i nominativ. Det andre leddet, πασης κτισεως/pases ktiseos «alt det skaptes», står i genitiv. Det skulle derfor være mulig å oversette direkte: «Alt det skaptes førstefødte». Problemet med denne oversettelsen er at den ser ut til å la Kristus være en del av «det skapte». Dette strider mot det som ble den ortodokse kirkens lære: Kristus ble «født, ikke skapt», som det heter i en av kirkens viktigste bekjennelser. Hymnen i Kolosserbrevet sier selv at Kristus har vært med på å skape alt (vers 17). Det blir derfor vanskelig samtidig å oppfatte ham som en del av det skapte.

Vi kan forsøke å lese hymnen i lys av språket i de gammeltestamentlige salmene. Det er nærliggende fordi Salmenes bok var en av de mest leste bøkene i den eldste kristendommen. Vi bør lese dem i gresk versjon, siden det er den gamle greske oversettelsen som ble brukt av de som skrev Det nye testamentet.
I den greske versjonen av Salmens bok har man sett en parallell til vår tekst i Salme 89: πρωτοτοκον θησομαι αυτον/prototokon thesomai auton «jeg vil gjøre ham til førstefødt» (Salme 89:28 i Septuaginta). I den samme salmen utfylles ordene med υψηλον παρα βασιλευσιν της γης/hypselon para basileusin tes ges «høy hos jordens konger», og tanken må være «høyere enn dem».

«Den førstefødte» kan dermed være en parallell til «Messias», «den salvede». Det å være førstefødt gir ham rett til å være konge. Og, omvendt, det å bli erklært konge er å bli gjort til «førstefødt», som i salmen.

Om vi leter i Det nye testamentet, finnes det tekster som beskriver Kristus på en lignende måte, selv om de ikke bruker ordet πρωτοτοκος/prototokos. I lignelsen om vinbøndene representerer «arvingen» Jesus (Mark 12:7), og forfatteren av Hebreerbrevet sier at Kristus ble gjort til «alle tings arving» (Heb 1:3). «Alt det skaptes førstefødte» kan derfor bety noe i retning av «skaperverkets herre».

--
Parallellen til Salme 89 i Septuaginta er kommentert i J. B. Lightfoots kommentar til Kolosserbrevet (1892). – Bildet er en russisk ikon av Kristus som Pantokrator (allhersker). 1700-tallet, Karelen, etter Wikimedia Commons.

 

 

Tilbake til blogg

Hjem