methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

SPRÅKET - 21. februar 2016
«Fortell det også til oss…» - en gresk uttrykksform i Paulusbrevene

calliope

På slutten av Efeserbrevet, i ordene om budbæreren Tychikos som tok med brevet til Efesos, brukes det en formulering som ser enkel ut, men som likevel rommer et lite tolkningsproblem:

Ινα δε ειδητε και υμεις τα κατ εμε, τι πρασσω, παντα γνωρισει υμιν Τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος εν κυριω, ον επεμψα προς υμας εις αυτο τουτο, ινα γνωτε τα περι ημων και παρακαληση τας καρδιας υμων (Ef 6:21-22)

Og for at også dere skal kjenne min situasjon og hva jeg gjør: Alt skal Tychikos gjøre kjent for dere – den elskede bror og trofaste tjener i Herren, som jeg sendte til dere for å oppnå nettopp dette – for at dere skal få kjennskap til vår tilstand og for at han skal styrke deres hjerter.

Hva er meningen med ordene «også dere» (και υμεις / kai hymeis)? Hvem er det efeserne kommer i tillegg til?

En mulig forklaring er at Paulus viser til kolosserne. Brevet til kolosserne er nærmest et tvillingbrev til Efeserbrevet i Det nye testamentet, og inneholder mange av de samme formuleringene. Kan Paulus her vise til dem? Kan tanken være: «Nå skal også dere få rede på det som kolosserne er blitt informert om»? Denne tolkningen virker kunstig. Et brev bør først og fremst tolkes ut i fra seg selv, og ikke ut i fra andre brev. Man kan også tenke seg at Paulus her viser generelt til andre han korresponderer med. Men hvorfor skal de trekkes inn her?

Den svenske nytestamentleren Ernst Percy argumenterte for en annen løsning i sin studie Die Probleme der Kolosser- und Epheserbriefe (1946). Han viste til at det finnes en tendens i det greske språket til å bruke «også» ved et pronomen der en person A formidler noe til en person B. Tanken er at «også» B får den kunnskapen som A har. Et tidlig eksempel på denne konstruksjonen skal finnes i åpningen av Odysseen (8. årh. f. Kristus):

των αμοθεν γε θεα θυγατερ Διος ειπε και ημιν (Od. i, x)
Fra et hvilket som helst sted (i historien), gudommelige Zevs-datter, fortell det også til oss!

Denne uttrykksformen kan vi følge gjennom den klassiske greske litteraturen og inn i Det nye testamentet. Percy konkluderer med at «den andre» som også er informert om Paulus’ tilstand ikke er noen annen enn Paulus selv!
--
Andre eksempler på idiomet er Sofokles, Aias, 66 (δειξω δε και σοι «jeg vil vise også til deg...») og Euripides, Hippolytos, 391 (λεξω δε και σοι «jeg vil si også til deg...»). I studien viser Percy til den svenske klassikeren Albert Wifstrand som beskrev fenomenet i «Beiträge zur griechischen Syntax», Vetenskapssocietetens i Lund Årsbok 1934. -- Percy skrev boka for å forsvare tanken om at Paulus skrev både Kolosser- og Efeserbrevet, en diskusjon jeg ikke har gått inn på her. -- Bildet er musen Kalliope (jf. Odysseens første sang) fremstilt av Crispin de Passe (d. 1667). The Wellcome Library.

 

Tilbake til blogg

Hjem