methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

FORTOLKNING - 29. mars 2015
«Han vet ikke hvordan» - om å oversette αυτος

Når vi oversetter en tekst fra et språk til et annet, må vi forsøke å gjenskape teksten så fullstendig som mulig. Dersom en nyanse går tapt, får leseren av oversettelsen et dårligere utgangspunkt for å forstå teksten.

Vi skal nå se på oversettelsen av ordet αυτος, hvor det er lett å utelate en nyanse som fantes i det greske språket. For å illustrere problemet skal vi bruke lignelsen om såkornet fra Markusevangeliet.

La oss først se på hva ordet αυτος kan bety. Det blir ofte sagt at αυτος er det greske ordet for «han», men dette kan være misvisende. Ordet har flere betydninger. De følgende reglene gjelder for klassisk gresk:

(1) αυτος kan i alle kasus bety «selv»: αυτος παρεσομαι «jeg vil selv være tilstede». αυτος ο ανηρ «mannen selv». αυτη η γυνη «kvinnen selv». Også andre betydninger er mulige, slik som «av seg selv» eller «frivillig».

(2) Når αυτος står i akkusativ, genitiv eller dativ, kan det brukes som et enkelt personlig pronomen i betydningen «han», «hun» eller «det»: βλεπω αυτον «jeg ser ham». λεγω αυτη «jeg sier til henne». Dette er den vanligste bruken av ordet i Det nye testamentet.

Disse to reglene fører til et skille mellom αυτος i nominativ på den ene siden, og αυτος i de øvrige kasus på den andre: I klassisk gresk kan ikke αυτος i nominativ brukes kun med betydningen «han», «hun» eller «det», men formidler alltid en annen ide i tillegg: «han selv», «hun selv» eller lignende.

Vi kan nå gå til lignelsen om såkornet (Mark 4:27-29). Denne teksten illustrerer godt spørsmålet om hvordan αυτος skal oversettes:

ουτως εστιν η βασιλεια του θεου, ως εαν ανθρωπος βαλη τον σπορον επι της γης, και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ημεραν, και ο σπορος βλαστα και μηκυνηται ως ουκ οιδεν αυτος. αυτοματη η γη καρποφορει, πρωτον χορτον, ειτεν σταχυν, ειτεν πληρη σιτον εν τω σταχυι. οταν δε παραδοι ο καρπος, ευθυς αποστελλει το δρεπανον, οτι παρεστηκεν ο θερισμος.

Slik er Gudsriket, som når en mann kaster såkorn på jorda, og han sover og står opp, natt og dag, og såkornet spirer og vokser – selv vet han ikke hvordan. Av seg selv bringer jorda grøde; først strået, så akset, så fullt korn i akset. Men når grøden er moden – straks sender han ut sigden, for innhøstingen er kommet.

I oversettelsen over har jeg valgt å oversette αυτος med «selv», slik at setningen ως ουκ οιδεν αυτος blir gjengitt «selv vet han ikke hvordan». Dette er en oversettelse som tar hensyn til den klassiske grammatikkens regler, uten at det er noen garanti for at den er rett: Markus kan ha brukt αυτος også i nominativ med betydningen «han», slik vi kjenner det fra senere gresk. Han ser imidlertid ikke ut til å bruke ordet αυτος i nominativ i en slik nøytral betydning andre steder evangeliet.

Selv om spørsmålet om hvordan dette ene ordet skal oversettes er en detalj, er det likevel viktig. Oversettelsen «selv vet han ikke hvordan» legger vekt på mannens uvitenhet, men understreker at den gjelder ham selv. Oversettelsen «han vet ikke hvordan» har ikke denne understrekningen. Det er summen av slike detaljer som former vår forståelse av teksten.

 

Tilbake til blogg

Hjem