methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 8. april 2015
Leksjon 19: Dativ   

Begrepets innhold. Grekerne kalte dativ for δοτικη, avledet av ordet for å ’gi’. Dette overtok romerne, og fra dem har vi vårt ord ’dativ’.

Dativs grunnbetydning: ’til/for...’ Navnet dativ henger sammen med dativs grunnbetydning. Dativ betegner et ledd som indirekte blir berørt av verbalhandlingen. En slik situasjon er overleveringen av en gave. Det direkte objektet (O) er gaven, men den som mottar gaven blir også berørt av handlingen. Mottakeren er et indirekte objekt (IO). Det gamle eksempelet er: ’Han ga gutten (IO) boka (O)’. I en gresk setning vil det direkte objektet stå i akkusativ, og det indirekte objektet i dativ. På norsk vil det indirekte objektet ofte uttrykkes med ’til...’. I den norske oversettelsen kan vi derfor omskrive en dativform med ’til...’ som i dette eksempelet:

εδωκεν δοματα τοις ανθρωποις  ’Han ga gaver til menneskene’ (Ef 4:8)

Dativ er også vanlig ved alle verb som viser til kommunikasjon (λεγω ’si’, γραφω ’skrive’). Her er det en lignende situasjon som ved overleveringen av gaven: Også her er det mottakere. De mottar et budskap i stedet for en gave.

Dativ om instrumentet: ’med...’ Dette er en opprinnelig sosiativ-instrumental kasus som i sin form er smeltet sammen med dativ (se over om kasusblanding). Sammenhengen forteller oss om vi har med en instrumental bruk å gjøre. Eksempel: κραζει φωνη μεγαλη. κραζει betyr ’han roper’. φωνη μεγαλη ’høy røst’ står i hunkjønn dativ entall. Her får vi ingen god mening dersom vi oppfatter φωνη μεγαλη som en virkelig dativ. Bare den instrumentale bruken gir god mening. Derfor velger vi den, og oversetter ’han roper med høy røst’. Vi kan først velge mellom en virkelig dativ og en instrumental dativ når vi har oversatt setningen på ulike måter. Vi må prøve oss frem.

Dativ om tidspunktet: ’på/i...’. Dette er en opprinnelig lokativ kasus som i sin form er lik dativ. Vi merker oss denne bruken av dativ ved ord som betegner tid. Vi har tidligere brukt ωρα ’time’ og ημερα ’dag’. Disse ordene kan settes i dativ for å betegne tidspunktet:
και τη ενατη ωρα εβοησεν ο Ιησους ’og i den niende time ropte Jesus’ (Mark 15:34)

Dativ ved preposisjoner. Når dativ brukes ved preposisjoner, møter vi igjen flere av de betydningene vi har sett over, særlig den lokative betydning. I hellenistisk gresk blir preposisjonen εν + dativ stadig mer utbredt. Vi oversetter ofte εν + dativ med ’i’. Også for preposisjonsfraser med dativ gjelder regelen om at vi ikke uttrykker dativ på noen bestemt måte i oversettelsen. Innenfor preposisjonsfrasen gjengir vi substantivet med en norsk nøytral form: εν τη συναγωγη = ’i synagogen’.

Øvelse. Oversett til norsk: 1. υπαγετε εν ειρηνη. 2. εκηρυσσεν εν τη ερημω. 3. λαλουμεν θεου σοφιαν. 4. ο Παυλος γραφει την επιστολην εν Ρωμη.

Øvelse. Oversett til gresk: 1. Vi skriver (til) søstrene. 2. Dere skrev (til) brødrene.

Et visdomsord fra Ordspråksboken. Hva betyr det? αρχη σοφιας φοβος κυριου.Tilbake til gresk

Hjem