methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 22. april 2015
Leksjon 23: Pronomenet αυτος

Vi vil nå se på det vanligste pronomenet på gresk, αυτος. Vi bruker αυτος som en kortform for å vise til alle formene i tabellen nedenfor. Bøyningen er enkel, den svarer til former vi allerede har sett. Pronomenet αυτος vil ofte fungere som et personlig pronomen i tredje person. Dersom en form av αυτος brukes som et personlig pronomen, vil oversettelsen som er ført opp i tabellen gjelde. αυτος kan også brukes om andre personer enn tredje person. Dette kommer vil tilbake til. Som en foreløpig hjelpeoversettelse kan vi bruke den som er oppgitt i tabellen.

Hankjønn (bøyes som λογος)
Nominativ entall αυτος han
Akkusativ entall αυτον ham
Genitiv entall αυτου hans
Dativ entall αυτω til/for ham

Nominativ flertall αυτοι de
Akkusativ flertall αυτους dem
Genitiv flertall αυτων deres
Dativ flertall αυτοις til/for dem

Hunkjønn (bøyes som αδελφη)
Nominativ entall αυτη hun
Akkusativ entall αυτην henne
Genitiv entall αυτης hennes
Dativ entall αυτη til/for henne

Nominativ flertall αυται de
Akkusativ flertall αυτας dem
Genitiv flertall αυτων deres
Dativ flertall αυταις til/for dem

Intetkjønn (bøyes som artikkelen το)
Nominativ entall αυτο det
Akkusativ entall αυτο det
Genitiv entall αυτου dets
Dativ entall αυτω til/for det

Nominativ flertall αυτα de
Akkusativ flertall αυτα dem
Genitiv flertall αυτων deres
Dativ flertall αυτοις til/for dem

Pronomenet αυτος kan gi oss problemer. I tabellen over har vi fremstilt det som et personlig pronomen i tredje person. Vi får dermed inntrykket av at former av αυτος er det normale greske ordet for ’han’, ’hun’ eller ’det’, og i flertall ’de’. Dette er en vanlig bruk på gresk, men dersom vi tenker at det er den eneste betydningen, vil vi bli forvirret.

αυτος som emfatisk pronomen. I en tekst kan vi møte kombinasjonen αυτος εγω (slik i Rom 7:25). Da står αυτος ved siden av pronomenet ’jeg’ (vi kan også finne det brukt sammen med andre personer). Da er ikke αυτος et personlig pronomen. Det er da et emfatisk pronomen, et pronomen som skal vektlegge personen det vises til. Da kan vi kanskje oversette med ’jeg selv’, mens noen velger å late som αυτος ikke står i teksten i det hele tatt. Som del av fremmedord i norsk kjenner vi ’auto-’i betydningen ’selv-’ (som ’autonom’). Denne bruken av αυτος er ikke den vanligste, men vi bør vite at den finnes.

αυτος som identitetspronomen. Det finnes også flere muligheter: αυτος kan på gresk også bety ’den samme’, som i uttrykket ο αυτος λογος ’den samme talen (eller: bønnen)’ (Mat 26:44). Regelen sier at αυτος har denne betydningen dersom det står mellom artikkelen og substantivet.

Pronomenets forhistorie. Hvordan kan dette pronomenet brukes i så mange ulike betydninger? Det kan være nyttig å se på ordets forhistorie. Man antar at ordet består av følgende deler:

αυ (igjen) το (denne) ς (endelse)

Opprinnelig skal αυτος være sammensatt av en partikkel som betyr ’igjen’ og et påpekende pronomen το. Pronomenet αυτος blir dermed et pronomen som tar opp noe taleren har nevnt tidligere. Vi kan tenke oss at det betyr noe som  ’igjen denne personen’ = ’igjen den samme personen som jeg snakket om’ = ’den samme’. Dermed tenker man seg at grunnbetydningen av αυτος er ’den samme’. Det forklarer hvorfor αυτος fremdeles kan brukes i denne betydningen i hellenistisk gresk, som i eksempelet ο αυτος λογος ’den samme talen’. På bakgrunn av betydningen ’den samme’ kan vi også forstå uttrykket αυτος εγω. Vi kan tenke på det som ’jeg, den samme, jeg’ = ’jeg selv’ (uthevet, med trykk). Begge disse betydningene er levende i hellenistisk gresk, selv om de ikke er vanlige.

Den vanligste bruk av αυτος. Det vi har sagt til nå er nyttig å kjenne til, selv om vi ikke vil møte den bruken av αυτος ofte. Når vi nå lærer pronomenet αυτος, lønner det seg å fokusere på den vanligste bruken, og heller ha grunnbetydningen ’den samme’ i bakhodet.

Den vanligste bruken er som personlig pronomen i 3 person:

η Μαρια βλεπει τον Πετρον ’Maria ser Peter’
--- η Μαρια βλεπει αυτον ’Maria ser ham’
η Μαρια βλεπει την Μαρθαν ’Maria ser Martha’
--- η Μαρια βλεπει αυτην ’Maria ser henne’
ο Ιησους λαλει τοις Ιουδαιοις ’Jesus taler til jødene’
--- ο Ιησους λαλει αυτοις ’Jesus taler til dem’
αγουσιν τον Ιησουν ’de fører Jesus’
--- αγουσιν αυτον ’De fører ham’

I disse eksemplene ser vi hvordan pronomenet αυτος kan erstatte et substantiv. Denne funksjonen ga navn til ordklassen pronomen, som betyr ’i stedet for et nomen’. Vi ser at setningene med pronomenet αυτος har den samme struktur som de andre. Pronomenet står i samme form (kjønn, kasus og tall) som substantivet det erstatter.

Svært vanlig er også bruken av αυτος i genitiv:

ο οικος του Πετρου ’Peters hus’ --- ο οικος αυτου ’hans hus’
ο υιος του θεου ’Guds sønn’ --- ο υιος αυτου ’hans sønn’
τα τεκνα της σοφιας ’Visdommens barn’ --- τα τεκνα αυτης ’hennes barn’

Øvelse. Oversett til norsk: 1. ελαλουμεν αυτοις. 2. εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων. 3. και ευρισκει Φιλιππον. 4. και ευρισκει αυτον. 5. ευρισκει Φιλιππος τον Ναθαναηλ και λεγει αυτω. 6. εγραφομεν αυτοις. 7. ο υιος της Μαριας. 8. ο υιος αυτης.

Øvelse. Oversett til gresk: 1. Vi finner ham. 2. Du finner dem. 3. Vi sier til henne.

 

 

Tilbake til gresk

Hjem