methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 30. april 2015
Leksjon 24: Verbet ειμι

Presens indikativ aktiv
ειμι jeg er                               
ει du er                                   
εστι (ν) han/hun/det er           
εσμεν vi er                             
εστε dere er                            
εισι (ν) de er

Imperfektum indikativ aktiv
ημην jeg var
ης, ησθα du var
ην han/hun/det var
ημεν vi var
ητε dere var
ησαν de var

Formbestemmelsen. Slik ser verbet for ’å være’ ut i presens indikativ aktiv og i imperfektum indikativ aktiv. Vi kan utelate bestemmelsen av diatese (’aktiv’) fordi verbet ’å være’ bare finnes i aktiv. Noen passiv form av dette verbet kan selvfølgelig ikke tenkes. Likevel er det en god vane alltid å ha med diatesen når vi formbestemmer verb. Ser vi på endelsene isolert, vil vi finne flere av dem igjen i aktivformer av greske verb.

ειμι er et μί-verb. Vi ser med en gang at dette verbet er bygd opp på en annen måte enn de verbene vi har sett på så langt. Alle verbene vi har sett på til nå har en vokalrekke (οεεοεο) som vi har kunnet følge både i presens og imperfektum. Denne vokalen kalte vi temavokal. Her mangler denne. Også endelsene er ulike. Vi kjenner først og fremst igjen endelsene μεν og τε. I presens indikativ aktiv første person entall ser vi endelsen μι. Den har gitt navn til gruppen med verb som ειμι tilhører: μί-verbene. Disse verbene tilhører et eldre språktrinn. Det er ikke mange av dem, men de er til gjengjeld svært vanlige verb (som for eksempel verbet ’å gi’ διδωμι).

ειμί forbinder vanligvis to ledd. ειμι forbinder vanligvis to ledd, subjektet og subjektspredikativet. Subjektspredikativet sa vi var et ledd som enten var identisk med subjektet eller en egenskap ved subjektet. Vi har sett slike setninger tidligere, slik som εγω (S) κυριος (SPiv) ’jeg er Herren’. Regelen sier at både subjektet og subjektspredikativet skal stå i nominativ.

Øvelse. Oversett: εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος.

 

 

Tilbake til gresk

Hjem