methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 27. juli 2015
Leksjon 30: Presens indikativ medium

1 person entall ερχομαι jeg kommer
2 person entall ερχη du kommer
3 person entall ερχεται han/hun/det kommer
1 person flertall ερχομεθα vi kommer
2 person flertall ερχεσθε dere kommer
3 person flertall ερχονται de kommer

Kontraksjonsverbene på εω ser slik ut:
1 person entall αιτουμαι (αιτεομαι) jeg ber
2 person entall αιτη (αιτεσαι) du ber
3 person entall αιτειται (αιτεεται) han/hun/det ber
1 person flertall αιτουμεθα (αιτεομεθα) vi ber
2 person flertall αιτεισθε (αιτεεσθε) dere ber
3 person flertall αιτουνται (αιτεονται) de ber

Vi ser her presens indikativ medium. Øverst ser vi et av de vanligste verbene på gresk, ερχομαι. Ifølge ordboka betyr det ’komme, gå’. Dette verbet er et eksempel på deponens, det vil si at verbet ikke har noen egen aktiv form (grammatikerne tenkte at verbet hadde ’deponert’ den aktive formen, lagt den bort). Vi må derfor tenke at formen ερχομαι er den vi må bruke for å si ’jeg kommer’. Mediumformen henger sammen med at verbet på gresk er medium. Dersom vi på gresk vil si ’jeg tror’, så vi at vi måtte bruke aktiv: πιστευω. Det er ordboka som gir oss denne informasjonen. Vi skal derfor her ikke legge noe spesielt i mediumformen i det hele tatt, men bare konstatere at den greske formen ser slik ut.

Temavokalen. Vi kjenner nå igjen temavokalen. Den er på gresk οεεοεο. Det er derfor stammen veksler mellom ερχο- og ερχε-. Her ser vi rekken med temavokaler tydeligere enn i presens indikativ aktiv. I aktiv hadde det skjedd en sammensmelting av temavokal og endelse flere steder. Her kan vi tydelig se temavokalen, bortsett fra i 2 person entall, der det igjen har skjedd en sammensmelting av temavokal og endelse.

Endelsene. I medium kan vi også tydeligere se endelsene. Medium har to endelsesrekker. Det finnes en rekke som betegner fortid (μην, σο, το, μεθα, σθε, ντο), og en annen rekke som brukes om nåtid og fremtid (μαι, σαι, ται, μεθα, σθε, νται). Disse rekkene vil gjøre det enklere å bestemme nærmest alle mediumformer. Vi setter dem derfor opp i en tabell.

Fortid > Nåtid
μην > μαι
σο > σαι
το > ται
μεθα > μεθα
σθε > σθε
ντο > νται

Disse rekkene vil lette innlæringen av verbene. Se for eksempel i en grammatikk på perfektum og pluskvamperfektum indikativ medium. De formene dannes regelmessig ved å føye den riktige endelsesrekken til en perfektumstamme (λελυ-μαι, λελυ-σαι etc.). Perfektumformene skal vi ikke lære nå, men vi ser at det ikke blir vanskelig å lære dem når vi kommer dit. 1 person entall presens indikativ medium vil vi derfor dele opp slik:

Stamme: ερχο      Endelse: μαι

Det er bare i 2 person entall at vi ikke tydelig kan skille endelsen og temavokalen. Der er formen oppstått slik: ερχεσαι > ερχεαι > ερχη. Det er alltid formen ερχη vi møter i tekstene våre.

Øvelse. Oversett. Øvelsen bruker både aktivformer og mediumformer. 1. και λεγουσιν αυτω οι Ιουδαιοι. 2. ασπαζεται υμας Τιμοθεος. 3. παρακαλω υμας. 4. ουκ αποκρίνη; (spørsmål). 5. ναι, ερχομαι ταχυ (Åp 22:20). 

Tilbake til gresk

Hjem