methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 29. juli 2015
Leksjon 34: Presens partisipp medium

Hankjønnsformer
Presens part. medium hankjønn nominativ entall ερχομενος kommende
Presens part. medium hankjønn nominativ flertall ερχομενοι kommende

Hunkjønnsformer
Presens part. medium hunkjønn nominativ entall ερχομενη kommende
Presens part. medium hunkjønn nominativ flertall ερχομεναι kommende

Kontraksjonsverb på εω
Hankjønnsformer
Presens part. medium hankjønn nominativ entall διηγουμενος fortellende
Presens part. medium hankjønn nominativ flertall διηγουμενοι fortellende

Hunkjønnsformer
Presens partisipp medium hunkjønn nominativ entall διηγουμενη fortellende
Presens partisipp medium hunkjønn nominativ flertall διηγουμεναι fortellende

Kommentar til formene. Vi gir det samme utvalg av partisippformene som ved presens partisipp aktiv, og oppgir hankjønns- og hunkjønnsformene i nominativ, entall og flertall. Her kan vi gjenkjenne langt flere former enn i aktiv. Grunnen til det er at partisipp i medium bøyes etter deklinasjoner vi allerede kjenner. Hankjønnsformene bøyes nøyaktig som λογος (det vil si etter andre deklinasjon), og hunkjønnsformene bøyes nøyaktig som αδελφη (det vil si etter første deklinasjon). Slår vi opp i en grammatikk, vil vi gjenkjenne hele mønsteret. Vi har likevel bare de formene som er oppgitt ovenfor som et læringsmål.

Eksemplene ovenfor er hentet fra deponente verb: ερχομαι ’jeg kommer’ og διηγεομαι ’jeg forteller’. Vi fokuserer fortsatt på de deponente verbene. Av mediumformene er det de vi som oftest møter i tekstene. Også disse partisippformene kan brukes i flere funksjoner, nemlig de samme funksjonene som vi så at de aktive partisippene kunne ha. Det er bare formen som skiller dem fra presens partisipp aktiv. Vi repeterer de viktigste funksjonene:

  1. Partisippet kan være en erstatning for et verb. Vi sa at εκηρυσσεν λεγων (Mark 1:7) kunne oversettes ’han forkynte og sa’. Vi oversatte da partisippet som om det var et verb bøyd i person og tall. Vi kan si at εκηρυσσεν λεγων = εκηρυσσεν και ελεγεν. Vi må bare huske at presens partisipp ikke har noe med nåtid å gjøre. Det eneste presens partisipp uttrykker er at partisipphandlingen (λεγων) finner sted samtidig med hovedverbets handling (εκηρυσσεν). Er hovedverbet fortid, blir også presens partisipp fortid. Presens partisipp medium kan fungere på samme måte, som erstatning for et verb: εμβριμωμενος εν εαυτω ερχεται εις το μνημειον, ’han er opprørt i sitt indre og kommer til graven, opprørt i sitt indre kommer han til graven’ (Joh 11:38).
  2. Partsippet kan være en erstatning for et substantiv (substantivert partisipp). Et kjennetegn ved denne typen er den bestemte artikkelen. Det at artikkelen legges til partisippet fører til at partisippet svarer til et substantiv. I aktiv så vi her på eksempler av typen ο νικων ’den seirende = den som seirer’. Vi har her alltid mulighet til å bruke en norsk relativsetning. Da omskriver vi med ’den som...’ I medium har vi den samme muligheten. Et vanlig uttrykk er ο ερχομενος ’den kommende’. Det kan vi oversette med ’den som kommer’ eller ’han som kommer’, avhengig av om vi vil legge vekt på hankjønnsformen eller ikke.
  3. Partisippet kan være en del av et verb. Her hadde vi eksempelet ην διδασκων ’han underviste’. En form av verbet ειμι ble brukt sammen med partisippet. De to ordene dannet da ett eneste verb. Den samme bruk av partisippet finner vi også i medium, særlig ved deponente verb. Verbet ’jeg ber’ er προσευχομαι. Partisippet til dette verbet kan inngå i et sammensatt verbal, slik: ην...προσευχομενος ’han ba’ (Luk 5:16)

Øvelse. Oversett til norsk. Vi har også med et aktivt partisipp, ων. ων er presens partisipp aktiv hankjønn nominativ entall til verbet ειμί. Det kan derfor oversettes ’værende’. 1.εγω ειμι το αλφα και το ω, λεγει κυριος ο θεος, ο ων και ο ην και ο ερχομενος...(Åp 1:8). 2. ην προσευχομενη. 3. εγω ειμι ο ων (Ex 3:14, Septuaginta sier her ikke det samme som den hebraiske teksten som vi finner oversatt i våre bibelutgaver).

 

 

Tilbake til gresk

Hjem