methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 2. september 2015
Leksjon 40: Sigmatisk aorist (partisipp)

AKTIV (som eksempel: ποιεω ’gjøre, skape’)

Hankjønnsformer
Aorist partisipp aktiv hankjønn nominativ entall ποιησας
Aorist partisipp aktiv hankjønn nominativ flertall ποιησαντες

Hunkjønnsformer
Aorist partisipp aktiv hunkjønn nominativ entall ποιησασα
Aorist partisipp aktiv hunkjønn nominativ flertall ποιησασαι

Kommentar til formene. Den sigmatiske aoristens aktive partisipp kan også kjennes igjen på kombinasjonen sigma + alfa. Vi oppgir her det samme utvalg av former som vi har brukt ved de andre partisippene, nemlig hankjønnsformene og hunkjønnsformene i nominativ. Hunkjønnsformene bøyes etter første deklinasjon, hankjønnsformene etter tredje deklinasjon.

Oversettelse. I tabellen over har vi ikke lagt til noen oversettelse. Grunnen er at aorist partisipp ikke svarer til noen bestemt partisippform på norsk. Vi kunne i noen tilfelle oversette gresk presens partisipp med den formen vi kaller presens partisipp på norsk. Slik kunne formen πιστευων oversettes med ’troende’. Når det gjelder aorist partisipp, har vi ingen god parallell i norsk. Grunnen til det er at aorist partisipp beskriver en handling som går forut for hovedverbets handling. Det er her aorist partisipp skiller seg fra presens partisipp. Presens partisipp skildrer en handling som skjer samtidig med hovedverbet. Aorist partisipp plasserer denne handlingen tidligere. Dersom vi har sekvensen aorist partisipp + aorist indikativ, vil vi svært ofte kunne oversette som om det sto aorist indikativ to ganger. Da vil verbenes rekkefølge på norsk implisere en sekvens i tid. Først skjer det ene, så det andre:

ευλογησας εκλασεν --- ’han takket og brøt det’ (Matt 26:26)
(= ευλογησεν και εκλασεν)

συντριψασα τον αλαβαστρον κατεχεεν ---’hun knuste alabastkrukken og helte ned...’
(= συνετριψεν τον αλαβαστρον και κατεχεεν)

Dersom partisippet er substantivert, kan det oversettes med en relativsetning. Denne relativsetningen minner om den vi brukte da vi oversatte presens partisipp. Forskjellen er at vi nå må få frem at handlingen allerede er utført:

ο ποιησας τον ουρανον και την γην --- ’han som skapte (har skapt) himmelen og jorden’ (Sal 134: 3)

Øvelse. Oversett. 1. ασπαζoμαι υμας εγω Τερτιος ο γραψας την επιστολην εν κυριω (Rom 16:21). 2. διοδευσαντες δε την Αμφιπολιν και την Απολλωνιαν ηλθον εις Θεσσαλονικην (Apg 17:1).

MEDIUM (som eksempel: ποιεομαι ’gjøre, skape’)

Hankjønnsformer
Aorist partisipp medium hankjønn nominativ entall ποιησαμενος
Aorist partisipp medium hankjønn nominativ flertall ποιησαμενοι

Hunkjønnsformer
Aorist partisipp medium hunkjønn nominativ entall ποιησαμενη
Aorist partisipp medium hunkjønn nominativ flertallε ποιησαμεναι

Kommentar til formene. Formene har igjen kjennetegnet sigma + alfa. De minner også svært mye om presens partisipp medium (sammenlign dem med formene i XXXIV). På samme måte som presens partisipp bøyes også aorist partisipp medium etter andre deklinasjon i hankjønn, og etter første deklinasjon i hunkjønn. ποιησάμενος bøyes altså nøyaktig som λογος (XIII). ποιησαμενη bøyes nøyaktig som αδελφη (XIV).

Oversettelse. Vi vil først og fremst møte aorist partisipp medium ved deponente verb. Ved de deponente verbene vil oversettelsen bli som i aktiv. Oversettelsen skal også her få frem at partisipphandlingen går forut for hovedverbets handling.

Øvelse. Oversett. ο δε Ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν Σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον (Matt 15:32).

 

 

Tilbake til gresk

Hjem