methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 27. desember 2015
Leksjon 46: Futurum indikativ og sigmatisk aorist konjunktiv

Futurum indikativ og konjunktiv av den sigmatiske aoristen er nær beslektet. Dette slektskapet kommer tydelig frem i aktivformene i 1 person entall. Der er futurum indikativ og aorist konjunktiv like. Det lønner seg derfor å lære disse formene i sammenheng. Tabellen nedenfor inneholder mange former, men det er lett å lære dem. Formene endrer seg etter et mønster. Det lønner seg derfor først å studere tabellen i hovedtrekk for å se mønsteret: Det som binder futurum indikativ og sigmatisk aorist konjunktiv sammen, er bokstaven sigma. Derfor går sigma igjen i hele tabellen. Det er bare temavokalens lengde som skiller dem. Konjunktiv har lang temavokal. I tabellen nedenfor bruker vi verbet λυω ’jeg løser’ som eksempel i aktiv. I medium bruker vi verbet γευομαι ’jeg smaker’.

Futurum indikativ aktiv (av λυω jeg løser)
λυσω
λυσεις
λυσει
λυσομεν
λυσετε
λυσουσιν

Futurum indikativ medium (av γευομαι jeg smaker)
γευσομαι
γευση
γευσεται
γευσομεθα
γευσεσθε
γευσονται

Sigmatisk aorist konjunktiv aktiv (av λυω jeg løser)
λυσω
λυσης
λυση
λυσωμεν
λυσητε
λυσωσιν

Sigmatisk aorist konjunktiv medium (av γευομαι jeg smaker)
γευσωμαι
γευση
γευσηται
γευσωμεθα
γευσησθε
γευσωνται

Kommentar til futurum indikativ aktiv. Denne formen er lett å lære. Vi tar utgangspunkt i den første verbformen vi møtte, presens indikativ aktiv. Vi legger så inn en sigma før temavokalen. Som eksempel kan vi bruke 1 person flertall. Der ser vi temavokalen (i dette tilfelle omikron) tydelig:
λυομεν ’vi løser’ (1 person flertall presens indikativ aktiv)
λυσομεν ’vi vil løse’ (1 person flertall futurum indikativ aktiv)

Kommentar til sigmatisk aorist konjunktiv aktiv. Vi tar nå utgangspunkt i futurum indikativ aktiv. Vi forlenger så temavokalen. Temavokalrekken οεεοεο vil forlenges fra omikron til omega (ο-ω), og fra epsilon til eta (ε-η). Temavokalrekken blir dermed ωηηωηω. Kortdiftongen ει forlenges til langdiftongen η (i trykkutgaver gjengitt som eta med en liten iota skrevet under linjen). I 3 person flertall var temavokalen i indikativ opprinnelig omikron. Derfor vil konjunktiv i 3 person flertall ha omega. Vi bruker igjen 1 person flertall som eksempel:
λυσομεν ’vi vil løse’ (1 person flertall futurum indikativ aktiv)
λυσωμεν ’la oss løse!’ (1 person flertall sigmatisk aorist konjunktiv aktiv)

Kommentar til futurum indikativ medium. Denne dannes på en måte som er analog med aktivformen. Vi tar her utgangspunkt i presens indikativ medium, og legger til sigma før temavokalen. Vi bruker igjen 1 person flertall som eksempel:
γευομεθα ’vi smaker’ (1 person flertall presens indikativ medium)
γευσομεθα ’vi vil smake’ (1 person flertall futurum indikativ medium)

Kommentar til sigmatisk aorist konjunktiv medium. Vi tar nå utgangspunkt i futurum indikativ medium. På samme måte som i aktiv, forlenger vi temavokalen:
γευσομεθα ’vi vil smake’ (1 person flertall futurum indikativ medium)
γευσωμεθα ’la oss smake!’ (1 person flertall sigmatisk aorist konjunktiv medium)

Oversettelsen av futurum indikativ. Futurum indikativ oversettes vanligvis til norsk futurum. Oversettelsen er ført opp allerede i tabellen: λυσω ’jeg vil løse’ γευσομαι ’jeg vil smake’. Den norske futurumformen er tvetydig. I 1 person entall kan den ofte forstås som et uttrykk for talerens ønske (’jeg vil komme’ = ’jeg ønsker å komme’). Også på gresk er det mulig å forstå futurum om det taleren ønsker. I utgangspunktet bør vi imidlertid oversette futurum som en nøytral form brukt om fremtiden. Det er sammenhengen som avgjør om vi kan legge et element av vilje inn i bruken av futurum.
En sjelden gang kan den greske futurumformen gjengis med norsk kan + infinitiv, som i spørsmålet αξεις τον δρακοντα εν αγκιστρω; ’kan du føre (fange) draken med en krok?’ (Job 40:25 LXX).

I De ti bud brukes også futurum indikativ i flere av budene: ου φονευσεις (2 Mos 20:13). Her er den naturlige oversettelsen ’du skal ikke drepe’. Futurum indikativ fungerer her som en bydeform.

Øvelse. Presens og futurum indikativ. Oversett. 1. λυω. 2. λυσω. 3. καταλυω. 4. καταλυσω. 5. καταλυσω τον ναον. 6. ου μη γευσονται θανατου (genitivobjekt, Mark 9:1).

Oversettelsen av sigmatisk aorist konjunktiv. Konjunktiv av den sigmatiske aoristen vil oversettes likt med andre former for aorist konjunktiv (som konjunktiv av aorist II). Vanskeligheten med å oversette konjunktiv er at oversettelsen i stor grad må tilpasses konteksten. Det er typen konstruksjon som avgjør hvordan aorist konjunktiv kan oversettes. Vi ser nedenfor på noen vanlige bruksmåter av denne formen: etter ινα, etter οταν og etter μη.

Oversettelsen av aorist konjunktiv i hensiktssetninger med ινα ’for/forat’. Dersom subjektet for den overordnete setningen og ινα-setningen er det samme, er det mulig å oversette ινα-setningen med norsk ’for å + infinitiv’. Dermed blir aorist konjunktiv gjengitt med en norsk infinitiv: ηλθεν ινα μαρτυρηση (aorist konjunktiv) ’han kom for å vitne’.
Dette er bare mulig dersom subjektet for begge verbene er det samme. Dersom subjektet skifter, er det nødvendig å oversette aorist konjunktiv med ’skal’ + infinitiv eller med ’skulle’ + infinitiv. Da blir konjunksjonen ινα oversatt med norsk ’for at’: [Τυχικον] επεμψα προς υμας ινα (...) παρακαληση τας καρδιας υμων ’jeg sendte Tychikos til dere for at (...) han skal trøste deres hjerter’ (jf. Kol 4:7-8)

Oversettelsen av aorist konjunktiv i tidssetninger med οταν ’når’. Dersom aorist konjunktiv brukes i tidssetninger med οταν, kan aorist konjunktiv gjengis med presens indikativ på norsk. Dette viser at det er vanskelig å stille opp generelle regler for oversettelsen av aorist konjunktiv:
μακαριοι εστε, οταν ονειδισωσιν (aor. konj.) υμας ’salige er dere når de spotter dere’ (Matt 5:11).

Oversettelsen av aorist konjunktiv i hovedsetninger som innledes med μη ’ikke’. En annen vanlig bruk av aorist konjunktiv er i hovedsetninger som innledes av nektelsen μη. Grammatikerne kaller denne bruken prohibitiv konjunktiv. Den brukes i forbud. Den er lett gjenkjennelig ved at den står i 2 person entall eller flertall. På norsk kan vi oversette aorist konjunktiv med norsk imperativ:
μη γευση (2 person entall sigmatisk aorist konjunktiv medium) ’ikke smak!’ (jf. Kol 2:21)

Øvelse. Sigmatisk aorist konjunktiv. 1. μακαριοι εστε, οταν μισησωσιν υμας οι ανθρωποι (Luk 6:22). 2. μη θαυμασης (Joh 3:7). 3. [η Μαριαμ] υπαγει εις το μνημειον, ινα κλαυση εκει (Joh 11:31).

 

 

 

Tilbake til gresk

Hjem