τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

methermenevomenon

FORTOLKNING - 26. mai 2015
Lys og mørke

cyprus-ms

Johannesprologen taler om «lys» (φως) og «mørke» (σκοτια). Det første verset i evangeliet der denne motsetningen blir nevnt oversettes imidlertid på ulike måter. Vi kan bruke oversettelsen fra noen engelskspråklige bibelutgaver som eksempel:

The Light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it (Joh 1:5, New American Standard Bible)

And the light shines in darkness; and the darkness overcame it not (Joh 1:5, King James 2001 Bible)

Den første oversettelsen sier at mørket manglet forståelse, mens den andre oversettelsen antyder at mørket manglet kraft. Mange flere oversettelser finnes, men de fleste lar seg knytte til en av de to tolkningene ovenfor. Hva er grunnen til at det er så stor avstand mellom oversettelsene? Og hvilken oversettelse har mest for seg? La oss først se på den greske grunnteksten, som alle oversetterne har arbeidet ut ifra. Dette verset er godt overlevert i hundrevis av greske manuskripter:

και το φως εν τη σκοτια φαινει, και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν (Joh 1:5)

Det er verbet i den andre setningen (κατελαβεν) som oversettes ulikt. Dette verbet heter i ordboka καταλαμβανω. Verbet kan bety «å gripe, ta, innta, overta, ta i besittelse». Et typisk objekt for en slik handling er en by; det å ta byen er å erobre den i krig. Fra disse betydningene er ikke veien lang til «beseire» (jf. «overcame» ovenfor). Imidlertid kan verbet på gresk også brukes i en overført betydning. Da tenker man at man «griper» noe mentalt, altså at man «forstår» noe. Vi kan her tenke på «begripe» som en parallell i norsk. Også uttrykket «å få tak på noe» ligner: Det man har «fått tak på» har man forstått. Begge oversettelsene av verset fra Johannesprologen er derfor mulige ut ifra det greske språket.

Vi må derfor se på den større konteksten som utsagnet står i. I første omgang er dette Johannesevangeliet selv. Et parallelsted er Joh 12:35, der vi finner «mørke» (σκοτια) som subjekt til det samme verbet, καταλαμβανω:

περιπατειτε εως το φως εχετε, ινα μη σκοτια υμας καταλαβη (Joh 12:35)

Dette kan gjengis: «Vandre så lenge dere har lyset, slik at ikke mørket kan gripe dere». Verbet καταλαμβανω kan også her oversettes noe annerledes, men det er i alle tilfelle ikke tale om mørkets «forståelse»: «Mørket» er her en utenforliggende trussel. Det samme gjelder i 1. Johannesbrev 2:8-12. Her er «mørket» en kraft som forblinder øynene til den som vandrer i det. Konteksten ser derfor ut til å støtte oversettelsen «overcame it not» (Joh 1: 5). Johannes beskriver først og fremst kampen mellom lys og mørke, ikke et «mørke» som mangler forståelse.

--------

Bildet viser den første siden av Johannesevangeliet i et manuskript fra det tiende århundre fra Kypros. Gjengitt etter Bernard Quaritch, Paleography, London 1894, via Wikimedia Commons. Det omtalte verset svarer her til den syvende og åttende linjen på manuskriptsiden.

 

 

Tilbake til blogg

Hjem