methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

OVERLEVERING - 26. mars 2016
Paulusbrevene som 'system'

min629

Paulusbrevene står i manuskriptene og i våre bibelutgaver i en fast rekkefølge. Hva er bakgrunnen for rekkefølgen? Det vanlige svaret er at Paulusbrevene simpelthen er ordnet etter lengden. Dette er en gammel måte å sette samme skriftsamlinger på (jf. også Koranen). Mange har imidlertid ikke vært fornøyd med denne forklaringen, og lett etter en dypere mening i ordningen av Paulusbrevene. En av dem er han som går under navnet Euthalius. Han laget i senantikken en utgave av Paulusbrevene som fikk stor utbredelse i den greske kirken. Euthalius lanserte teorien om at Paulusbrevene er ordnet etter mottakernes «fremskritt». Kan denne tankegangen ha noe for seg? La oss se på hvordan Euthalius fremstiller den i prologen han skrev til Paulusbrevene. Den greske teksten står først, med oversettelse til norsk under:

Περιεχει ουν η προς Ρωμαιους επιστολη κατηχησιν εις Χριστον, και μαλιστα δια της εκ φυσικων λογισμων υποδειξεως, διο πρωτη τετακται, οια δη προς αρχην εχοντας εις θεοσεβειαν γραφεισα.
Δευτερα δε ταυτης η προς Κορινθιους εστιν, ανθρωπους πιστευσαντας μεν ηδη, της δε πιστεως αναστρεφοντας ουκ αξιως. εφ ω δε και μαλιστα τουτοις επιμεμφεται.
Και προς την επιπληξιν μεταβαλλομενοις αυθις ετεραν επιστελλει τουτο αυτο σημαινουσαν, δι ης επιστηριζει τουτους προς επανορθωσιν, την ιδιαν αυτου παρουσιαν επαγγελλομενος, και απειλων.
Επι ταυταις η προς Γαλατας τεταρτη τετακται, κατα των εις Ιουδαισμον αποκλιναντων γραφεισα. οις μετα αποδειξιν ωσπερ αποτασσεται, λεγων του λοιπου κοπους μοι μηδεις παρεχετω εγω γαρ τα στιγματα του Ιησου εν τω σωματι μου βασταζω.
Πεμπτη η προς Εφεσιους κειται, πιστους ανθρωπους και παραμενοντας, ης εν τη προγραφη το μυστηριον εκτιθεται, παραπλησιως τη προς Ρωμαιους. αμφοτεροις δε εξ ακοης γνωριμοις. και εισιν αυται προς αντιδιαστολην αρχαι κατηχουμενων, και πιστων εισαγωγαι.
Εκτη τετακται η προς Φιλιππησιους κατα προσαυξησιν πιστοις ομου και καρποφοροις, οις και μαρτυρων τα καλλιστα παρων εγνωκεναι, προτρεπεται και αποντος μαλιστα προσθειναι. Αντιδιαστελλεται δε η επιστολη αυτη τοις Κορινθιοις. τοις μεν γαρ ελεγε Μιμηται μου γινεσθε. τοις δε Φιλιππησιοις Συμμιμηται μου γινεσθε. αλλα και στεφανον αυτους και χαραν ονομαζει. τοσουτον ουτοι διαλλαττουσιν Κορινθιων.
Εξης δε εστιν η προς Κολασσαεις γραφεισα, προς ουκ εγνωσμνους κατα σαρκα, πιστους δε και βεβαιους. ους και προκοπτοντας παρατηρειν κελευει τας εκ φιλοσοφιας απατας, και ταις Ιουδικαις παρατηρησεσι μη προσεχειν. ειναι γαρ ου καθαραν θρησκειαν, αλλ αφειδιαν σωματος. ους και τας δυναμεις των επιστολων κρινειν κελευει. γραφει δε και Αρχιππω παραγγειλαι τουτων αυτοις την προσοχην.
Μετα δε τας ειρημενας αι προς Θεσσαλονικεις εικοτως εγραφησαν επιστολαι δυο, ων η μεν επαινον περιεχει αυτων ευπειθειας εκ προσαυξησεως, αχρι και θλιψεων πειραν εσχηκοτων. ους και παραβαλλει τοις εν τη Ιουδαια πεπιστευκοσι, τον αυτον τροπον υπο των ιδιων συμφυλετων πεπονθεναι λεγων, καθαπερ κακεινους. τουτους δε και στεφανον της αυτου καυχησεως και χαραν ονομαζει, και μαλιστα επι τοις παθεσι παρακαλει.
Και μετα ταυτην ετεραν προς τους αυτους γραφει, η περιεχει της τουτων προσαυξησεως μαρτυριαν, και της υπομονης, ης εχουσιν περι τας θλιψεις. και περι της συντελειας τουδε του αιωνος διδασκαλιαν, και περι προσοχης εις αναστροφην.
Η δε προς Εβραιους μετα ταυτας, ων εφησεν ειναι μιμητας τους προειρημενους. η περιεχει περι τε Ιουδαικων μυστηριων, και την εκ τουτων μεταθεσιν εις Χριστον, προκατηγγελμενην υπο των προφητων. ενταυθα περικλειουσι την κατα τον λαον ιδιωτικην αυξησιν αι επιστολαι.

Brevet til romerne inneholder en undervisning til Kristus, og særlig gjennom en bevisførsel på grunnlag av naturlige resonnement. Derfor står det først – slik som det nettopp ble skrevet for dem som sto ved begynnelsen til fromhet.
Det andre etter dette er brevet til korinterne, folk som allerede var kommet til tro, men som ikke levde på en måte som var troen verdig. På grunn av dette bebreider han dem også i særlig grad.
Og når de er ved å forandre seg etter bebreidelsen, sender han igjen et annet brev som uttrykker det samme, der han styrker dem for at de skal forbedre seg idet han lover selv å komme – og truer med det.
Etter disse står brevet til galaterne som det fjerde, skrevet mot dem som hadde falt fra til jødedommen. Etter bevisførselen sier han til dem – som om han tar avskjed – «fra nå av skal ingen gi meg problemer, for jeg bærer Jesu merker på kroppen min!».
Det femte er brevet til efeserne, troende og utholdende folk. I prologen blir mysteriet forklart på en lignende måte som i brevet til romerne – begge var kjent for ham på grunnlag av det han hadde hørt. Og disse brevene er til forskjell fra de andre grunnprinsipp for katekumener og innføringer for troende.
Som det sjette står brevet til filipperne – på grunnlag av deres fremskritt – folk som både var troende og bar frukt. Selv om han gir dem det beste vitnesbyrd om det han erfarte da han var hos dem, oppfordrer han dem sterkt til å legge mer til dette – også når han er fraværende. Dette brevet skiller seg fra korinterne. For til dem sa han: «Etterlign meg!», men til filipperne: «etterlign [Kristus] sammen med meg!». Men han kaller dem også sin «krans» og sin «glede». Så mye skiller de seg fra korinterne.
Så følger brevet som ble skrevet til kolosserne, som han ikke hadde møtt personlig, troende og pålitelige folk. Dem befaler han å vokte seg for filosofiens bedrag og ikke iaktta jødiske forskrifter. For de er ikke en ren tilbedelse, men hardhet mot kroppen. Han ber dem også utforske brevenes mening. Og han skriver også til Archippos at han skal be dem vie dette oppmerksomhet.
Etter de omtalte brevene ble brevene til tessalonikerne sannsynligvis skrevet: to brev, hvorav det ene inneholder ros for deres lydighet på grunn av fremskrittet også da de ble prøvet i trengsler. Han sammenligner dem med de troende i Judea, idet han sier at de på samme måte er blitt forfulgt av sine egne landsmenn, slik som også de ble. Og han kaller dem til og med sin «hederskrans» og sin «ros», og han trøster dem særskilt på grunn av deres lidelser.
Og etter dette brevet skriver han et annet brev til de samme mottakerne. Det inneholder et vitnesbyrd om deres fremskritt og utholdenheten som de har i trengslene, samt lære om denne verdens ende og om å vie oppmerksomhet til rett livsførsel.
Etter disse står brevet til hebreerne, som han sa at de ovenfor omtalte etterlignet. Dette omtaler jødiske mysterier og overføringen av dem til Kristus, noe som ble forkynt på forhånd av profetene. Her avslutter brevene fremskrittet som er knyttet til det enkelte folk.

Denne prologen finnes i mange av de greske manuskriptene til Paulusbrevene, men er aldri blitt gjengitt i våre bibelutgaver. Den er en antikk «hjelpetekst» som svarer til det redaksjonelle stoffet som ofte trykkes sammen med bibelteksten.
Vi ser hvordan Euthalius bruker elementer fra brevene for å skape bildet av et stadig «fremskritt»: Korinterne står under filipperne, siden Paulus ba korinterne etterligne seg, mens han ba filipperne etterligne Kristus (1 Kor 11:1; Fil 3:17, slik forstår Euthalius skillet mellom μιμηται μου og συμμιμηται μου). På lignende måte tenker Euthalius seg at kolosserne står over galaterne, siden galaterne allerede hadde falt fra til jødedommen, mens kolosserne bare blir advart mot det samme. Teksten er interessant ved at den viser hvordan en utgiver kan påvirke leserens tolkning av teksten. Om vi går til Kolosserbrevet, er det ikke «jødiske» forskrifter som Paulus advarer mot; brevets egen språkbruk er langt mer åpen. Ved å identifisere den truende faren som «jødisk» dreier Euthalius teksten i en bestemt retning.

Når dette er sagt, kan vi ikke nekte for at Euthalius har noen gode poeng: Tanken om at Efeserbrevet er skrevet til nyomvendte er blitt gjentatt av flere etter Euthalius; for eksempel mente nytestamentleren Anton Friedrichsen at Efeserbrevet ga et godt bilde av det typiske brevet som Paulus pleide å sende til nye menigheter, selv om han mente at det ikke var ført i pennen av Paulus selv. Å stille spørsmålet om Paulus virkelig skrev brevet, ligger Euthalius fjernt. Likevel samsvarer Euthalius og Friedrichsen her i sak.

Om Euthalius har rett i sin analyse av at brevene er ordnet etter mottakernes fremskritt er tvilsomt. En mulig innvending er at det ville være påfallende om dette ordningsprinsippet falt fullstendig sammen ordningen etter brevenes lengde. Dette betyr likevel ikke at alle hans tolkninger er uinteressante for oss som leser Paulusbrevene i dag.

---

Euthalius' prolog til Paulusbrevene er gjengitt i min Euthalian Traditions (Berlin/Boston 2012). Den er også behandlet av Eric Scherbenske i hans Canonizing Paul (Oxford 2013). Euthalius fortsetter i prologen med å behandle brevene skrevet til enkeltpersoner. Den delen vil jeg ta opp neste gang. Bildet er minuskel 629 (14. århundre), begynnelsen av 1. Korinterbrev på gresk med latinsk oversettelse (Wikimedia Commons).

 

 

Tilbake til blogg

Hjem