methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

FORTOLKNING - 12. august 2014
Som en due...

I beretningen om Jesu dåp i Markusevangeliet står det:

Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. (Mark 1:11).

I denne teksten er det et lite ord som kan forstås på flere måter, nemlig det greske ως – «som». Dette ordet kan på gresk innlede en sammenligning. Her er et eksempel fra Paulus:

Herrens dag kommer som (ως) en tyv om natten (1 Tess 5:2)

Det er lett å se hva sammenligningen sikter til: Herrens dag kommer «som en tyv», brått og uventet. Vi kan her si at «som» innleder en sammenligningssetning som er forkortet: Herrens dag kommer [slik] som en tyv om natten [pleier å komme].

Det greske ως kan imidlertid også brukes på andre måter. I visjoner forsøker seeren ofte å beskrive noe overjordisk som han ikke har ord for. Da kan ordet ως uttrykke et visst forbehold; seeren vil understreke at han befinner seg innenfor visjonen, og at språket bare kan gi et utilstrekkelig bilde av hva han har sett. Her er et eksempel på dette fra Åpenbaringsboken:

Framfor tronen var det som (ως) et glasshav, lik krystall. (Åp 4:6)

Johannes taler om et «glasshav», samtidig som han vet at ingen av leserne hans noensinne har sett noe slikt. Her ser det ikke ut til at ως innleder en sammenligning med et virkelig fenomen, altså med et reelt hav av glass. Det er mer trolig at ως tas i bruk fordi forfatteren trenger ord for å beskrive det han vil formidle. Dette verset inneholder imidlertid også en ekte sammenligning («lik krystall»), men her bruker Johannes ομοιος «lik». Det er med andre ord ulike måter å bruke ως på, og hvert tilfelle må analyseres for seg.

Vi vender tilbake til Jesu dåp. Vi ser nå at «som en due» kan tolkes ulikt:

1) Uttrykket kan vise til selve handlingen; at Åndens bevegelse sammenlignes med en dues bevegelse. Da er det den samme bruk av ως som vi så i 1 Tess 5:2. Vi kan her tenke på ως i betydningen «på samme måte som».

2) Utrykket kan vise til hvordan Ånden åpenbarte seg, at den faktisk hadde en dues skikkelse. Da ligger bruken av ως nærmere det vi så i eksempelet fra Åpenbaringsboken. Her kan ως forstås i betydningen «med utseende av».

Oversetteren må derfor gjøre et valg mellom de muligheter som språket åpner for. Derfor er det viktig å kjenne det greske språket, slik at man forstår at bibelteksten ikke nødvendigvis er slik den er i en gitt norsk bibelutgave.

 

 

Tilbake til blogg

Hjem