methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Verb

Verbet er en ordklasse som blant annet kjennetegnes ved bøyning i ulike tider: Hesten løper. Hesten løp. Ett eneste verb kan på gresk utgjøre en setning: γραφομεν «vi skriver». Her er subjektet «vi» underforstått. Greske verbformer inneholder langt mer informasjon enn de norske verbformene.

Verbformene kan deles i to hovedkategorier:

  1. Finitte former. Disse formene er knyttet til en bestemt grammatisk person.
  2. Infinitte former. Disse formene er ikke knyttet til en bestemt grammatisk person.

De viktigste infinitte formene er partisipp (eksempel: τρεχων «løpende») og infinitiv (eksempel: τρεχειν «løpe»).

Vi begynner med bøyningen av de finitte formene. Finitte greske verbformer bøyes i person, tall, tempus, modus og diatese.

Bøyning i person og tall
På gresk skjer bøyningen i person og tall ved at endelser føyes til en verbalstamme: γραφω «jeg skriver», γραφετε «dere skriver». Endelsene uttrykker både person og tall. Grammatikerne tenker seg fra gammelt av tre personer, som er definert med utgangspunkt i en talehandling:

Bøyning i tempus
Greske verb har seks tempora: Presens, imperfektum, aorist, futurum, perfektum og pluskvamperfektum. Tempus er talerens måte å skildre verbalhandlingen på, og uttrykker ikke primært «tid».

Tempus uttrykker i hovedsak hvordan taleren beskriver handlingen:

Når dette er sagt, må det tilføyes at flere greske verbformer også viser til «tid» i konkret forstand.  Her finnes en viktig regel: Det er bare i indikativ at de greske verbformene i seg selv gir oss informasjon om tiden. Det er derfor kombinasjonen aorist-indikativ som betyr «fortid», ikke aorist alene.

De følgende formene brukes om fortiden:
Aorist indikativ: ειπον «de sa».
Imperfektum indikativ: ελεγον «de sa».
Pluskvamperfektum indikativ: ελελυθεισαν «de hadde kommet».

Bøyning i modus
Greske verb har tre modi: Indikativ, imperativ og konjunktiv. Modus er nært forbundet med tempus, og uttrykker talerens holdning eller følelse overfor verbalhandlingen:

Hos enkelte nytestamentlige forfattere brukes også optativ (først og fremst en ønskeform): μη γενοιτο «måtte det ikke skje!». Denne formen var ikke lenger levende i talespråket da Det nye testamentet ble skrevet.

Bøyning i diatese
Greske verb bøyes i tre diateser: Aktiv, medium og passiv. Diatesen uttrykker subjektets tilstand:

Hvordan bøyes de infinitte formene?
Partisippet bøyes dels som et adjektiv (i kjønn, kasus og tall), dels som et verb (i tempus og diatese). Partisippet kan substantiveres, det vil si brukes i de samme funksjoner som et substantiv har: ο σπειρων «den sående; såmannen».

Infinitiv bøyes i tempus og diatese. Det finnes egne infinitivformer for presens, perfektum og aorist.

 

 

Tilbake til Gresk

Hjem