methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

SPRÅKET - 14. mars 2016
«Han som kommer» - om tidløse verbformer

1john-image


Koinégresk har en utstrakt bruk av partisippformer, slik som λεγων/legon «siende» og ερχομενος/erchomenos «kommende». Disse formene er det ikke alltid enkelt å oversette. Vanskeligheten ligger i at de primært ikke viser til tid, men til hvordan man tenker seg handlingen blir utført: Et «presens» partisipp skildrer handlingen som en prosess, uten å si når prosessen fant sted. Som oftest fremgår dette av konteksten. Noen ganger må imidlertid oversetteren bestemme seg for hvilken tid det handler om. Vi skal se på et eksempel: I 2. Johannesbrev advarer forfatteren mot de som ikke bekjenner seg til Jesus som ερχομενος εν σαρκι/erchomenos en sarki (vers 7) «kommende i kjødet». Hvordan skal vi oversette «presens» partisipp her? Hva var det motstanderne benektet? Det er minst to muligheter:

(I) at Jesus kom i kjødet

(II) at Jesus kommer i kjødet

Den andre oversettelsen åpner også opp for at teksten handler om fremtiden, siden formen ερχομενος/erchomenos i Det nye testamentet brukes om «han som kommer» (ο ερχομενος, Åp 1:8). I alternativ (I) ser det ut til å dreie seg om inkarnasjonen, mens alternativ (II) kan handle om Jesu gjenkomst. Avgjørelsen blir ikke enklere av at vi ikke har noen direkte kunnskap om hvem motstanderne var og hva de mente. Det må vi forsøke å rekonstruere på bakgrunn av brevet selv. Fornektet motstanderne at Jesus var sant menneske, eller fornektet de hans fremtidige komme?

----

Bibelselskapet har valgt en mellomløsning: at motstanderne benektet at Jesus «er kommet» i kjødet. De legger også til «blod» i den norske oversettelsen, slik at motstanderne benektet at Jesus «er kommet i kjøtt og blod». Denne tolkningen kan finne støtte i parallelteksten i 1 Joh 4:3, som bruker perfektum partisipp. Denne handlingen må ligge i fortiden. -- «I kjødet» er et påfallende uttrykk om Jesu annet komme, men dette er ikke nok til å utelukke den futuriske tolkningen. -- Bildet er fra Codex Alexandrinus, slutten på 2. Petersbrev og begynnelse på 1. Johannesbrev (Wikimedia Commons).

 

Tilbake til blogg

Hjem